کدسیتی | پروژه معماری, دانلود پروژه ساختمان, پایان نامه معماری, معماری, دتایل, معمار, رساله, مطالعات, برنامه فیزیکی, پلان, نرم افزار معماری, آموزش, سه بعدی

Motaleat-Memariبه روز شده در : 96/03/06

(بیشتر…)

  • 1,125 بازدید
ادامه مطلب

48-12

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول

-1-1تعريف موضوع طراحي

1–2 تعريف مكان طرح :

-3-1 تعريف متولي و مجري طرح

-1-3-1خلاصه اي از عملكرد قطار شهري اهواز

-2-3-1 مطالعات فاز صفر قطار شهري اهواز :

-3-3-1مطالعات فاز يك قطار شهري اهواز :

-4-3-1تهيه اسناد طرح و ساخت (EPC)

-5-3-1مطالعات نقشه برداري

-6-3-1مطالعات ژئوتكنيك :

-7-3-1مطالعات نحوه استقرار خط :

1-4- دلايل روگذر بودن ايستگاه زرگان

 

فصل دوم

2-1- معرفی سیستم مترو :

2-2) تاثیرات و ویژگی های سیستم مترو:

2-3) تاریخچه مترو:

2-4) شناخت اجزاء سیستم مترو:

الف) شبکه راه آهن:

ب) قطار

ج) ایستگاه:

2-5-تاریخچه ای از ایستگاه ها:

2-6- مبانی طراحی ایستگاه:

2-7-شناخت ویژگی های عمومی ایستگاه ها:

2-8- فلسفه طراحی:

2-9- اهداف طراحی ایستگاه ها:

2-10- ایستگاه به عنوان نشانه ای از شهر:

2-11- سازه در ایستگاه ها :

2-12- ایستگاه ها و شهر سازی:

2-13- ایستگاه و تاثیرات محیطی شامل:

2-14- انتخاب بستر طراحی : عوامل زیر را در برمی گیرد

2-15- ایستگاه المانی جدید در شهر سازی:

2-16- ایستگاه ها و و طراحی شهری

2-17- انواع ایستگاه ها:

 

فصل سوم :

3-1- عوامل موثر در فرم گيري يك ايستگاه قطار شهري

3-1-1- تراكم ايستگاه:

3-1-2 مشخصات فني قطار:

3-1-3- مدت توقف در ايستگاه:

3-1-4- مدت زمان بين دو حركت متوالي:

3-1-5- نحوه جايگزيني و وضعيت قرارگيري ايستگاهها نسبت به سطح گذر:

3-1-6- قوانين و استانداردها:

– مشخصات فضاهاي مختلف يك ايستگاه

3-2- فضاهاي كه مستقيماً در رابطه با مسافران است

3-2-1- وروديها و خروجيها

3-2-2 پله ها:

3-2-3- راهروها:

3-2-4- سالن اصلي

3-2-5-سكوها:

3-3-عوامل موثر در طراحي ايستگاهها (معيارهاي اصلي در طراحي):

3-3-1- بارگذاري جمعيتي- بار ترافيكي ايستگاه‌ها:

3-3-2-مشخصات اتوماسيون:

3-3-3-مشخصات طراحي هندسي خط (ارتفاع خط پروژه):

3-4-تقسيم بندي ايستگاهها از نظر شرائط هندسي معابر

و تقاطع‌هاي شهري (طرح تفصيلي):

3-5-مراحل مطالعاتي براي طراحي ايستگاهها:

3-6-مكان‌يابي ايستگاهها:

3-7-طراحي ايستگاهها :

3-7-1-معيارها مدنظر در طراحي ورودي و خروجي ايستگاهها

3-7-2-ورودي ها و خروجي ها به سكوها :

3-7-3-فضاي عمومي يا سالن اصلي

3-8-روابط بين فضاهاي مختلف ، تراكم و ابعاد و اندازه آنها :

3-9-مسير و محل هاي حركتي و توقف :

3-10-محاسبات ورودي و خروجي اصلي :

3-11-محاسبه پله ها :

3-12-محاسبه راهروها :

3-13-محاسبه دروازه (ورودي و خروجي):

3-14-محاسبه فضاي مكث و انتخاب مسير (فضاي كنترل شده):

3-15-محاسبه فضاهاي اداري:

3-16-محاسبه سكوها

3-17-سطوح مربوط به فضاهاي تاسياتي ويژه (UPS- LPS- TPS سيگنالينگ- مخابرات):

3-18-اطفاء حريق

3-19-ضوابط تاسيسات الكتريكي ايستگاهها:

3-19-1-سيستم روشنائي:

3-19-2-نوع و مشخصات چراغ‌ها:

3-19-3-حفاظت و كليدهاي كنترل روشنائي:

3-19-4-روشنائي ايمني:

3-19-5-لوله كشي و سيم كشي چراغ ها :

3-19-8-سيستم برق رساني و تابلوهاي برق :

3-19-7-ارتفاع نصب پريزها به شرح ذيل مي باشد :

3-19-6-پريزهاي برق :

3-19-9-تابلوهاي برق فشار ضعيف :

3-19-10-تابلوي اصلي روشنائي :

3-19-11-تابلوهاي فرعي روشنائي :

3-19-12-تابلوي DEWATERING POST :

3-19-13-كابل كشي ها :

3-19-14-مصارف برق :

3-19-15-سيستم زمين و صاعقه گير:

3-20-سيستم اعلام حريق:

3-25-استانداردها و ضوابط:

3-21-سيستم تلفن:

3-22-سيستم صوت:

3-23-سيستم تلويزيون مدار بسته:

3-24-سيستم ساعت مركزي:

3-25-استانداردها و ضوابط:

3-26-ضوابط و مباني سازه و ژنوتكنيك:

3-26-1-بارهاي وارده بر ايستگاهها:

3-26-2-ساير بارها:

3-27-ایستگاه مترو واترلو

3-28-ایستگاه مترو لیون

3-29-ایستگاه مترو گلشهر،کرج

 

فصل چهارم

-1-4 موقعيت خوزستان

-2-4موقعيت شهرستان

4–3 وجه تسمیه

-4-4مطالعات جغرافيايي

-1-4-4 زمين‌شناسي

-5-4مطالعات جمعيتي

-6-4مطالعات اقـليمي

-1-6-4 تابش آفتاب :

-2-6-4زاويه تابش آفتاب و درصد روزهاي آفتابي

-3-6-4دما :

-4-6-4رطوبت نسبي

-5-6-4باد

-6-6-4بارندگي

-7-6-4بارشهاي جوي :

-8-6-4درجـه حـرارت

-9-6-4روزهاي يخبندان

-10-6-4فشار هوا

-11-6-4ميزان وضوح ديد

-7-4اقلیم و انسان

-1-7-4تعادل حرارتی بین انسان و محیط

-2-7-4تاثیر دمای هوا بر انسان

4-3-7-تاثیر رطوبت هوا بر انسان

-4-7-4منطقه آسایش

-8-4اقلیم و ساختمان

-1-8-4تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان

-2-8-4تاثیر تابش آفتاب برسطوح ساختمان

-3-8-4تاثیر تابش آفتاب در گرمای داخلی ساختمان

-4-8-4تاثیر ارتفاع سقف در دمای داخلی ساختمان

-5-8-4جلوگیری از تابش

-6-8-4تاثیر رطوبت بر ساختمان

-7-8-4راه های نفوذ رطوبت به ساختمان

-8-8-4تاثیر باد بر ساختمان

-9-4نتيجه گيري

-10-4مطالعات تاریخی

-11-4گسترش شهر اهواز

-12-4شبكه كاربري دسترسي به اراضي بافت شناسي

-13-4ويژگيهاي معماري بومي :

-1-13-4نمونه‌هايي از معماري آجري اهواز

4-14-شناخت وضع موجود و پیشنهادی طرح تفصیلی سایت مورد نظر:

-14-41- نقشه موقعیت سایت در اهواز

-14-42-نقشه کوریدورهای پیش بینی شده برای قطار شهری اهواز

-14-43-نقشه مسیر خط 2 قطارشهری اهواز:

-14-44-نقشه مسیر ریل در حوزه ایستگاه شماره 1

و موقعیت آن نسبت به ایستگاه بعدی و دپو

4-14-4-مقطعی از مسیر روگذر ریل و بلوار پاسداران تاایستگاه زرگان

-14-45- نقشه موقعیت و کاربری های اطراف سایت

4-14-6-نقشه شبکه معابر اطراف سایت

4-14-7-تصاویری از سایت و اطراف آن :

4-15- ساختار اقتصادي و اجتماعي

4-15-1- دگرگونيهاي جمعيتي

4-15-2- مهاجرت

4-15-3- ساختار سني و ترکيب جمعيت :

4-15-4-ويژگيهاي اجتماعي – اقتصادي و پيش بيني آتي جمعيت شهر اهواز

4-16-ترافيک :

4-16-1- بخش (1) :

4-16-2-بخش (2)

4-16-3-بخش (3) :

4-16-4-بخش (4) :

4-16-5-بخش ( 5) :

4-16-6-بخش ( 6 ) :

4-16-7-بخش ( 7 )

4-16-8-بخش (8 ) :

4-16-9-بخش ( 9 )

4-16-10-بخش ( 10 )

4-17-مقررات ترافيک و مديريت بهره برداري

4-17-1- ترافيک وسايط نقبيه ريلي L.R.T :

4-17-2- ترافيک ساير وسايط نقليه :

4-18-عبور و مرور عابران پياده

 

فصل پنجم

5-1- تجزیه وتحلیل سایت پروزه

5-1-1- راهکارهای اقلیمی :

5-2-کاربری های اطراف :

5-2-1-کاربری های صنعتی :

5-2-2- کاربری های مسکونی :

5-2-3- کاربری های تجاری :

5-3- دسترسی ها ومعابر :

5-3-1- معابر درجه 1 :

5-3-2- معابر درجه 2 :

5-3-3- معابر درجه 3

6-3- لکه گذاری وجانمایی فضا های کلی در سایت

6-4-انتخاب فرم:

 

فصل ششم

6-1 شکل ، کارکرد و معنا در طرح ایستگاه ها:

6-2 نقش ایستگاه در سیما و کالبد شهر

6-2-1 خطوط عبور قطار

6-2-2- تاثیرات ایستگاه ها بر کالبد شهر

6-3-نقش اجتماعی ایستگاه

6-4- نقش فرهنگی ایستگاه مترو

6-5-حرکت در معماری

6-5-1-حرکت و پویایی در ایستگاه های ریلی

6-6- بخشهاي مختلف مجموعه و برنامه فيزيكي

6-6-1- بخش ايستگاه مترو

جداول 6 – 1 برنامه فيزيكي بخش ايستگاه

جدول 4-4. سطح كلي بخش‌هاي مختلف مجموعه

6-7-معرفی طرح :

6-7-1 سازه :

6-7-2 تاسیسات :

  • 278 بازدید
ادامه مطلب
ads
adsads