کدسیتی | پروژه معماری, دانلود پروژه ساختمان, پایان نامه معماری, معماری, دتایل, معمار, رساله, مطالعات, برنامه فیزیکی, پلان, نرم افزار معماری, آموزش, سه بعدی

Farhangsara

فهرست

عنوان               صفحه

مقدمه

فصل اول
چيستي، ساختار و انواع نمايش
1-1 تئاتر چيست 5
2-1 ساختار نمايش 9
3-1 انواع كشمكش 11
4-1 عناصر اجرايي هر نمايش 12
5-1 انواع نمايش 17

فصل دوم
تئاتر از ديروز تا امروز 20
2-1 خاستگاه تئاتر 21
2-2 خاستگاه تئاتر در ايران 23
1-2-2 ريشه نمايش در پيش از اسلام 25
2-2-2 ويژگي هاي خاص نمايش ايران و تفاوت آن با غرب 26
3-2-2 تئاتر ايران در صده ي گذشته 28
4-2-2 شرايط تئاتر ايران در سالها (1337-1320) 32
5-2-2 شرايط تئاتر ايران در سالها ( 1337- 1357) 34
3-2 تاريخ نصر هنر 38
4-2 تاريخچه ي نمايش در چين 50
5-2 نمايش در يونان باستان 61
2-5-2 ويژگي هاي تئاتر در يونان باستان 70
3-5-2 سير تكامل تئاتر يونان 72
4-5-2 مكان اجراي تئاتر در يونان باستان 72
5-5-2 تئاتر در ديدگاه ارسطو 75
6-2 تئاتر روم باستان 76
1- 6-2 شخصيت هاي كليدي 81
7-2 دوران بيزانس، شرق و غرب در تلاقي هزار ساله 83
8-2 قرون وسطي 87
1-8-2 نمايش در قرون وسطي در كشورهاي اروپايي 88
2-8-2 علل ناپديد شدن تئاتر در قرون وسطي 91
3-8-2 تغييرات اجراي نمايش پس از ممنوعيت 93
4-8-2 نمايش در قرون وسطي اروپا و مقايسه با نمايش مذهبي ايران 92
9-2 رنسانس چيست 95
10-2 انقلاب فكري كوپرنيك 99
11-2 انقلاب فكري گاليله 99
12-2 انقلاب فكري دكارت 100
13-2 انسان گرايي 100
14-2 جنبش اصلاحات مذهبي 102
15-2 عوامل زايش رنسانس 104
16-2 تئاتر در دوران رنسانس 105
1-16-2 ويژگي هاي هنر تئاتر رنسانس 106
17-2 ايتاليا 106
1-17-2 ويژگي هاي هنر تئاتر رنسانس در ايتاليا 106
2-17-2 اولين تراژدي بومي در ايتاليا 107
3-17-2 نمايشهاي ايتاليايي در دوره رنسانس 107
4-17-2 (اسو ينترمشو) ميان پرده هاي ايتا ليايي 108
5-17-2 اپراي ايتاليا 109
6-17-2 ويژگي هاي اپرا 110
18-2 اسپانيا 111
19-2 انگلستان 112
1-19-2 اليزابتين 112
2-19-2 درام در دوره ي اليزابتين 113
3-19-2 ويليام شكسپير 113
4-19-2 ويژگي هاي آثار شكسپير 114
5-19-2 نمونه هايي از نمايشنامه هاي شكسپير 116
20-2 فرانسه 116
21-2 قرن هجدهم 118
22-2 قرن نوزدهم، دوره ي رمانتيك 119
23-2 مقدمه كرمول 119
24-2 پس از رمانتيسم 123
25-2 معرفي مختصر تعدادي از سبك هاي ادبي 124
1-25-2 تئاتر كلاسيك 125
2-25-2 تئاتر رومانتيك 126
3-25-2 تئاتر اومانيت 127
4-25-2 تئاتر رئاليست 129
5-25-2 تئاتر ناتوراليست 130
6-25-2 تئاتر سمبوليست 130
26-2 تئاتر در فاصله ي بين دو جنگ 133
27-2 قرن بيستم 139
28-2 تئاتر ادبي و شاعرانه 140
29-2 تئاتر متعهد 141
30-2 تئاتر جديد: پوچي و بي رحمي 142
31-2 ارتباط ناپذيري 144
32-2 بيرحمي 144
33-2 آبزورديسم(پوچي) 146
1-33-2 پيشگامان تئاتر آبزورد 150
34-2 نمايش تعاملي 154
2-34-2 نمايش تعاملي و تئاتر محيطي 157
3-34-2 در نمايش تعاملي بازيگر تماشاگر است 157
4-34-2 نمايش تعاملي و هايپردراما 158
5-34-2 نمايش تعاملي و پسيكودرام 159
6-34-2 نمايش تعاملي و ساختار شكن 160
7-34-2 نمايش تعاملي به مثابه بازي 163

فصل سوم
مصاديق و نمونه هاي موردي 165
1-3 تئاتر شهر تهران 166
2-3 ساختمان اپراي سيدني 172
1-2-3 تحليل فضايي ساختمان اپراي سيدني 173
2-2-3 تعريف از شكل كلي نمايي بنا- بحثي بر برونگرايي اپراي سيدني 175
3-2-3 معمار اپراي سيدني 179
4-2-3 كاشيست بنا 181

فصل چهارم
مطالعات فيزيكي و كالبدي طرح 182
1-4 مكان سايت 183
1-2-4 جغرافيا 183
3-2-4 تاريخچه جديد 184
4-2-4 نام بندرعباس 185
5-2-4 جمعيت 186
6-2-4 زبان 186
7-2-4 آب و هوا 187
8-2-4 بنادر تجاري 188
9-2-4آثار تاريخي 188
10-2-4 مراكز آموزشي و دانشگاهي 190
11-2-4 فرودگاه 191
12-2-4 پايانه ي مسافربري 192
13-2-4 شبكه راه آهن 192
14-2-4 هتل ها 192
15-2-4 جاذبه هاي طبيعي گردش گري 193
16-2-4 ترابري 193
17-2-4 هنر تئاتر در بندر عباس 194

فصل پنجم
استانداردهاي طراحي تئاتر 195
1-5 گرايش هاي ساخت و ساز تئاتر در شرايط جاري 196
2-5 ريز فضاهاي مورد نياز 196

فصل ششم
مدارك پروژه و طراحي 203
1-6 ليست ريزفضاها براي طراحي تئاتر در شهر بندرعباس 204

فصل هفتم
1-7  نقشه ها
2-7 طرح سه بعدي 3D

منابع 207

 

  • 1,419 بازدید
ادامه مطلب
adsads