کدسیتی | پروژه معماری, دانلود پروژه ساختمان, پایان نامه معماری, معماری, دتایل, معمار, رساله, مطالعات, برنامه فیزیکی, پلان, نرم افزار معماری, آموزش, سه بعدی

Farhangsara

فهرست

عنوان               صفحه

مقدمه

فصل اول
چیستی، ساختار و انواع نمایش
۱-۱ تئاتر چیست ۵
۲-۱ ساختار نمایش ۹
۳-۱ انواع کشمکش ۱۱
۴-۱ عناصر اجرایی هر نمایش ۱۲
۵-۱ انواع نمایش ۱۷

فصل دوم
تئاتر از دیروز تا امروز ۲۰
۲-۱ خاستگاه تئاتر ۲۱
۲-۲ خاستگاه تئاتر در ایران ۲۳
۱-۲-۲ ریشه نمایش در پیش از اسلام ۲۵
۲-۲-۲ ویژگی های خاص نمایش ایران و تفاوت آن با غرب ۲۶
۳-۲-۲ تئاتر ایران در صده ی گذشته ۲۸
۴-۲-۲ شرایط تئاتر ایران در سالها (۱۳۳۷-۱۳۲۰) ۳۲
۵-۲-۲ شرایط تئاتر ایران در سالها ( ۱۳۳۷- ۱۳۵۷) ۳۴
۳-۲ تاریخ نصر هنر ۳۸
۴-۲ تاریخچه ی نمایش در چین ۵۰
۵-۲ نمایش در یونان باستان ۶۱
۲-۵-۲ ویژگی های تئاتر در یونان باستان ۷۰
۳-۵-۲ سیر تکامل تئاتر یونان ۷۲
۴-۵-۲ مکان اجرای تئاتر در یونان باستان ۷۲
۵-۵-۲ تئاتر در دیدگاه ارسطو ۷۵
۶-۲ تئاتر روم باستان ۷۶
۱- ۶-۲ شخصیت های کلیدی ۸۱
۷-۲ دوران بیزانس، شرق و غرب در تلاقی هزار ساله ۸۳
۸-۲ قرون وسطی ۸۷
۱-۸-۲ نمایش در قرون وسطی در کشورهای اروپایی ۸۸
۲-۸-۲ علل ناپدید شدن تئاتر در قرون وسطی ۹۱
۳-۸-۲ تغییرات اجرای نمایش پس از ممنوعیت ۹۳
۴-۸-۲ نمایش در قرون وسطی اروپا و مقایسه با نمایش مذهبی ایران ۹۲
۹-۲ رنسانس چیست ۹۵
۱۰-۲ انقلاب فکری کوپرنیک ۹۹
۱۱-۲ انقلاب فکری گالیله ۹۹
۱۲-۲ انقلاب فکری دکارت ۱۰۰
۱۳-۲ انسان گرایی ۱۰۰
۱۴-۲ جنبش اصلاحات مذهبی ۱۰۲
۱۵-۲ عوامل زایش رنسانس ۱۰۴
۱۶-۲ تئاتر در دوران رنسانس ۱۰۵
۱-۱۶-۲ ویژگی های هنر تئاتر رنسانس ۱۰۶
۱۷-۲ ایتالیا ۱۰۶
۱-۱۷-۲ ویژگی های هنر تئاتر رنسانس در ایتالیا ۱۰۶
۲-۱۷-۲ اولین تراژدی بومی در ایتالیا ۱۰۷
۳-۱۷-۲ نمایشهای ایتالیایی در دوره رنسانس ۱۰۷
۴-۱۷-۲ (اسو ینترمشو) میان پرده های ایتا لیایی ۱۰۸
۵-۱۷-۲ اپرای ایتالیا ۱۰۹
۶-۱۷-۲ ویژگی های اپرا ۱۱۰
۱۸-۲ اسپانیا ۱۱۱
۱۹-۲ انگلستان ۱۱۲
۱-۱۹-۲ الیزابتین ۱۱۲
۲-۱۹-۲ درام در دوره ی الیزابتین ۱۱۳
۳-۱۹-۲ ویلیام شکسپیر ۱۱۳
۴-۱۹-۲ ویژگی های آثار شکسپیر ۱۱۴
۵-۱۹-۲ نمونه هایی از نمایشنامه های شکسپیر ۱۱۶
۲۰-۲ فرانسه ۱۱۶
۲۱-۲ قرن هجدهم ۱۱۸
۲۲-۲ قرن نوزدهم، دوره ی رمانتیک ۱۱۹
۲۳-۲ مقدمه کرمول ۱۱۹
۲۴-۲ پس از رمانتیسم ۱۲۳
۲۵-۲ معرفی مختصر تعدادی از سبک های ادبی ۱۲۴
۱-۲۵-۲ تئاتر کلاسیک ۱۲۵
۲-۲۵-۲ تئاتر رومانتیک ۱۲۶
۳-۲۵-۲ تئاتر اومانیت ۱۲۷
۴-۲۵-۲ تئاتر رئالیست ۱۲۹
۵-۲۵-۲ تئاتر ناتورالیست ۱۳۰
۶-۲۵-۲ تئاتر سمبولیست ۱۳۰
۲۶-۲ تئاتر در فاصله ی بین دو جنگ ۱۳۳
۲۷-۲ قرن بیستم ۱۳۹
۲۸-۲ تئاتر ادبی و شاعرانه ۱۴۰
۲۹-۲ تئاتر متعهد ۱۴۱
۳۰-۲ تئاتر جدید: پوچی و بی رحمی ۱۴۲
۳۱-۲ ارتباط ناپذیری ۱۴۴
۳۲-۲ بیرحمی ۱۴۴
۳۳-۲ آبزوردیسم(پوچی) ۱۴۶
۱-۳۳-۲ پیشگامان تئاتر آبزورد ۱۵۰
۳۴-۲ نمایش تعاملی ۱۵۴
۲-۳۴-۲ نمایش تعاملی و تئاتر محیطی ۱۵۷
۳-۳۴-۲ در نمایش تعاملی بازیگر تماشاگر است ۱۵۷
۴-۳۴-۲ نمایش تعاملی و هایپردراما ۱۵۸
۵-۳۴-۲ نمایش تعاملی و پسیکودرام ۱۵۹
۶-۳۴-۲ نمایش تعاملی و ساختار شکن ۱۶۰
۷-۳۴-۲ نمایش تعاملی به مثابه بازی ۱۶۳

فصل سوم
مصادیق و نمونه های موردی ۱۶۵
۱-۳ تئاتر شهر تهران ۱۶۶
۲-۳ ساختمان اپرای سیدنی ۱۷۲
۱-۲-۳ تحلیل فضایی ساختمان اپرای سیدنی ۱۷۳
۲-۲-۳ تعریف از شکل کلی نمایی بنا- بحثی بر برونگرایی اپرای سیدنی ۱۷۵
۳-۲-۳ معمار اپرای سیدنی ۱۷۹
۴-۲-۳ کاشیست بنا ۱۸۱

فصل چهارم
مطالعات فیزیکی و کالبدی طرح ۱۸۲
۱-۴ مکان سایت ۱۸۳
۱-۲-۴ جغرافیا ۱۸۳
۳-۲-۴ تاریخچه جدید ۱۸۴
۴-۲-۴ نام بندرعباس ۱۸۵
۵-۲-۴ جمعیت ۱۸۶
۶-۲-۴ زبان ۱۸۶
۷-۲-۴ آب و هوا ۱۸۷
۸-۲-۴ بنادر تجاری ۱۸۸
۹-۲-۴آثار تاریخی ۱۸۸
۱۰-۲-۴ مراکز آموزشی و دانشگاهی ۱۹۰
۱۱-۲-۴ فرودگاه ۱۹۱
۱۲-۲-۴ پایانه ی مسافربری ۱۹۲
۱۳-۲-۴ شبکه راه آهن ۱۹۲
۱۴-۲-۴ هتل ها ۱۹۲
۱۵-۲-۴ جاذبه های طبیعی گردش گری ۱۹۳
۱۶-۲-۴ ترابری ۱۹۳
۱۷-۲-۴ هنر تئاتر در بندر عباس ۱۹۴

فصل پنجم
استانداردهای طراحی تئاتر ۱۹۵
۱-۵ گرایش های ساخت و ساز تئاتر در شرایط جاری ۱۹۶
۲-۵ ریز فضاهای مورد نیاز ۱۹۶

فصل ششم
مدارک پروژه و طراحی ۲۰۳
۱-۶ لیست ریزفضاها برای طراحی تئاتر در شهر بندرعباس ۲۰۴

فصل هفتم
۱-۷  نقشه ها
۲-۷ طرح سه بعدی ۳D

منابع ۲۰۷

 

adsads

کرمانشاه تسلیت