کدسیتی | پروژه معماری, دانلود پروژه ساختمان, پایان نامه معماری, معماری, دتایل, معمار, رساله, مطالعات, برنامه فیزیکی, پلان, نرم افزار معماری, آموزش, سه بعدی

 

Markaz-Nashenavayan

فهرست مصالب

فصل اول : مطالعات جغرافیایی ، اقلیمی

1-1-محدوده جفرافیایی و موقعیت استان خوزستان و شهرستان اهواز………………………………………… 2

1-1-1-موقعیت استان خوزستان…………………………………………………………………………………………….2

1-1-2-موقعیت شهرستان اهواز……………………………………………………………………………………………3

1-1-3-مطالعات جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………..5

1-2-موقعیت طبیعی………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-1-زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………7

1-2-2-سیل……………………………………………………………………………………………………………………….7

1-2-3-آبهای زیرزمینی……………………………………………………………………………………………………….8

1-2-4-جنس خاک…………………………………………………………………………………………………………..8

1-2-5-پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………11

جمع بندی ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….10

1-3-مطالعات اقلیمی………………………………………………………………………………………………………….11

1-3-1-زاویه تابش آفتاب و درصد روزهای آفتاب……………………………………………………………….11

1-3-2-دما……………………………………………………………………………………………………………………..13

1-3-3-رطوبت نسبی…………………………………………………………………………………………………….14

1-3-4-باد…………………………………………………………………………………………………………………15

1-3-5-جهت باد غالب…………………………………………………………………………………………………17

1-3-6-بارندگی……………………………………………………………………………………………………………17

1-3-7-بارش های جوی………………………………………………………………………………………………17

1-3-8-درجه حرارت…………………………………………………………………………………………………..18

1-3-9-روزهای یخبندان………………………………………………………………………………………………19

1-3-10-فشار هوا………………………………………………………………………………………………………19

1-3-11-میزان وضوح دید…………………………………………………………………………………………..20

1-4-اقلیم و انسان……………………………………………………………………………………………………..20

1-4-1-تعادل حرارتی بین انسان و محیط…………………………………………………………………………20

1-4-2-تأثیر دمای هوا بر انسان…………………………………………………………………………………………….20

1-4-3-تأثیر رطوبت هوا بر انسان…………………………………………………………………………………..20

1-4-4-منطقه آسایش……………………………………………………………………………………………………21

1-5-اقلیم و ساختمان…………………………………………………………………………………………………21

1-5-1-محافظت ساختمان در برابر هوای گرم…………………………………………………………………..22

1-5-2-بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان………………………………………………..23

1-5-3-کاهش تأثیر غبار بر ساختمان………………………………………………………………………………24

1-5-4-تابش آفتاب و تأثیر آن بر ساختمان و محیط اطراف…………………………………………………25

1-5-5-تأثیر رنگ در مقدار انرژی خورشیدی جذب شده…………………………………………………….26

1-5-6-تابش آفتاب بر پنجره………………………………………………………………………………………..26

1-5-7-تأثیر سایه بان………………………………………………………………………………………………….27

1-5-8-تأثیر باد بر ساختمان…………………………………………………………………………………………29

1-5-9-تأثیر محوطه ساختمان در کنترل جهت و سرعت باد………………………………………………….31

1-5-10-تأثیر دما……………………………………………………………………………………………………….32

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..33

فصل دوم : مطالعات تاریخی ، اجتماعی ، فرهنگی

2-1-مطالعات تاریخی…………………………………………………………………………………………………35

تاریخچه نام اهواز………………………………………………………………………………………………………….35

2-1-1-تاریخچه شهر پیش از اسلام………………………………………………………………………………36

2-1-2-تاریخچه شهر در درون اسلام……………………………………………………………………………..37

2-1-3-وجه تسمیه……………………………………………………………………………………………………….44

2-2-موقعیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………44

2-2-1-زبان و گویش……………………………………………………………………………………………………44

2-2-2-دین و مذهب……………………………………………………………………………………………………45

جمع بندی و تنیجه گیری…………………………………………………………………………………………………46

فصل سوم : مطالعات اقتصادی ، جمعیتی

3-1-اقتصاد و منابع طبیعی……………………………………………………………………………………………..48

3-2-استان خوزستان……………………………………………………………………………………………………….49

3-3-موقعیت شهر اهواز و جمعیت…………………………………………………………………………………..55

3-3-1-امکانات شهری…………………………………………………………………………………………………….56

3-3-2-آثار تاریخی اهواز………………………………………………………………………………………………..69

فصل چهارم : مطالعات کالبدی و تحلیل سایت

4-1-مطالعات کالبدی…………………………………………………………………………………………………….75

4-1-1-موقعیت مراکزعلمی-آموزشی در شهر…………………………………………………………………..75

4-1-2-شبکه های ارتباط درون شهری…………………………………………………………………………….76

4-1-3-کاربری های عمده شهری مرتبط با مراکزعلمی-آموزشی اهواز……………………………………..77

4-1-4-فضای سبز در شهر…………………………………………………………………………………………….78

4-2-فرم کلی شهر اهواز………………………………………………………………………………………………79

4-2-1-گسترش شهر اهواز…………………………………………………………………………………………..79

4-2-2-ویژگی های معماری بومی منطقه…………………………………………………………………………80

4-2-3-عناصر تشکیل دهنده معماری سنتی ساختمان ها……………………………………………………..80

4-3-شناخت رود کارون………………………………………………………………………………………………..81

4-4-شبکه ارتباط درون شهری……………………………………………………………………………………….82

4-5-پتانسیل های توسعه در شهر…………………………………………………………………………………..85

4-6-بررسی ویژگیهای مثبت و نقاط قوت شهر اهواز…………………………………………………………97

4-7-بررسی ویژگی های منفی و نقاط ضعف شهر اهواز………………………………………………………97

4-8-بررسی فرصت های مناسب در شهر اهواز…………………………………………………………………..97

4-9-بررسی نقاط تهدید در شهر اهواز………………………………………………………………………………98

فصل پنجم : تاریخچه موضوع طرح

5-1-تاریخچه شکل گیری آموزش و پرورش استثنایی در ایران…………………………………………….100

5-1-2-تاریخچه آموزش و پرورش کودکان ناشنوا در ایران…………………………………………………102

5-1-3-تاریخچه زندگی ناشنوایان………………………………………………………………………………….104

5-2-آمار ناشنوایان………………………………………………………………………………………………………..106

فصل ششم : برنامه فیزیکی طرح و گزینش استانداردها

6-1-مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….108

6-1-1-آشنایی با کودکان و دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا……………………………………………….108

6-1-2-تعریف ناشنوایی………………………………………………………………………………………………..108

6-1-3-علل و انواع ناشنوایی………………………………………………………………………………………….109

6-1-4-آسیب های شنوایی…………………………………………………………………………………………..110

6-1-5-نشانه های اختلال شنوایی…………………………………………………………………………………111

6-1-6-ویژگی ها و اختلالات افراد مبتلا به نقص شنوایی…………………………………………………..111

6-1-6-1-میزان نقص شنوایی……………………………………………………………………………………..111

6-1-6-2-ویژگی های زبانی……………………………………………………………………………………….113

6-1-6-3-پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………….114

6-1-6-4-ویژگی های اجتماعی و روانی……………………………………………………………………….115

6-1-7-روش های آموزش ناشنوایان……………………………………………………………………………..116

6-1-8-روشهای ارتباطی ناشنوایان……………………………………………………………………………….123

6-2-شرح خدمات و شناخت ابعاد واستانداردها……………………………………………………………..131

فصل هفتم : بررسی نمونه های داخلی و خارجی

7-1-بررسی نمونه های داخلی……………………………………………………………………………………..141

7-2-بررسی نمونه های خارجی……………………………………………………………………………………141

فصل هشتم : معماری و سازه

8-1-سازه با اسکلت بتنی بهتر است یا فولادی…………………………………………………………………143

8-1-1-سازه سنتی(سازه های با مصالح بنایی)……………………………………………………………………143

8-1-2-سازه بتنی……………………………………………………………………………………………………..145

8-1-3-سازه فلزی……………………………………………………………………………………………………145

8-2-تأسیسات………………………………………………………………………………………………………….151

فصل نهم : تقرب به طرح

9-1-ایده طرح…………………………………………………………………………………………………………154

9-2-روند طرح………………………………………………………………………………………………………..154

9-3-تحلیل و معرفی فضاهای طرح مورد نظر…………………………………………………………………156

فصل دهم : طرح

10-1-سایت پلان

10-2-پلان های طبقات

10-3-پلان های مبلمان

10-4-نماهای چهارگانه

10-5-برش ها

10-6-حجم های سه بعدی

10-7-نقشه های سازه

10-8-پلان های تأسیسات

منابع

 

  • 347 بازدید
ادامه مطلب

Mojtama Maskoni-36885

Dwg ,Jpeg –  VIP  – 2.72 mb

  • 4,900 بازدید
ادامه مطلب
ads

Maskon-24

Dwg  –  Free  – 0.9 mb

  • 6,169 بازدید
ادامه مطلب
adsads