بروزرسانی
۹۴/۰۵/۰۲
ارسالی توسط

Sakhteman shahredariمطالعات ساختمان شهرداری

تعداد صفحات : ۱۲۰

۱۳,۹۰۰ تومان – خرید و دانلود

بخش اول …………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………….

۱-۱تپولوژی فضای اداری………………………………………………………………..

۱-۲سیستم های تغییر فضا…………………………………………………………………

۱-۳مورد پیشینه موضوع………………………………………………………………….

۱-۴ایده های اولیه طراحی………………………………………………………………..

۱-۵ایده های کالبدی………………………………………………………………………

۱-۶ایده های نمادین………………………………………………………………………..

۲-۱بخش دوم……………………………………………………………………………

۲-۲برنامه عمومی طرح…………………………………………………………………

۲-۳مبانی معماری تعریف شده…………………………………………………………

۲-۴وظایف شهرداری مناطق……………………………………………………………

۲-۵فضاها وکاربریهای مورد نیاز ساختمان های شهرداری ………………………….

۲-۶روش محاسبه ی زیر بناهای بخش های گوناگون……………………………………

بخش سوم ………………………………………………………………………….

۳-۱تقسیم بندی فضاه ها………………………………………………………………..

۳-۲بخش چهارم……………………………………………………………………………

۳-۳بررسی تقسیم خصوصیات اقلیم در شکل گیری طرح معماری……………………….

۳-۴نمونه بررسی شده……………………………………………………………………..

بخش پنجم……………………………………………………………………………

۴-۱ایده های کل طرح…………………………………………………………………..

۴-۲نظام کالبدی فضایی……………………………………………………………………

۴-۳پیشنهادی در رابطه با هماهنگی هر چه بیشتر طرح با شرایت اقلیمی………………….

۴-۴موقعیت فضای سبز…………………………………………………………………

بخش پنجم…………………………………………………………………………..

۵-۱ایده کلی طرح………………………………………………………………………..

۵-۲ نظام کا کردی………………………………………………………………………

۵-۳نظام دسترسی…………………………………………………………………….

۵-۴آنالیز سایت…………………………………………………………………………….

منابع

 

۱۳,۹۰۰ تومان – خرید و دانلود

ارسال نظر

بدون دیدگاه
دیدگاهی ارسال نشده است !